Bolagsstämma i Horse Creek Entertainment AB (publ) 55637112-1224

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) äger rum onsdagen den 29 juni 2018 kl. 09.30 på Almfeltsgatan 18, 115 34 i Stockholms kommun.

Rätt att delta i stämman

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av bolaget förda aktieboken.

Anmälan om deltagande

Förutom den ovannämnda registreringen i aktieboken måste anmälan om deltagande göras till Horse Creek Entertainment AB (publ) senast tisdagen den 22 juni 2018 kl. 17.00.

Detta kan göras per brev under adress Horse Creek Entertainment AB (publ), Postbox 451 91 104 30 Stockholm, per e-mail på adress info@horsecreek.se.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast i samband med anmälan.

Information: Styrelseordförande Charles Aperia – Tel 0708 647570

HCE – ett av Nordens ledande bolag inom filmrättigheter, vi har över två tusen filmer i vår katalog som stadigt ökar. Bolaget har idag en omfattande katalog med filmrättigheter som under lång tid köpts in, stora belopp har investerats i rättighetsinköp genom åren för att bygga upp katalogen.

Huvudverksamhet 

  • Förädling av HCE filmkatalog
  • Rättigheter för Bio, Video, DVD, Bluray, VoD, Internet, TV Free, TV Pay & Mobile mm.
  • Utöka filmkatalogen med flera rättigheter, digitalisera samt sluta avtal med flera distributörer på marknad.

Besöksadress:
Armfeltsgatan 18
Stockholm
Sweden

Postadress:
Postbox 45191
104 30 Stockholm
Sweden

2018-06-08T06:49:38+00:00