1. Bolagsstämma i Horse Creek Entertainment AB (publ
    Org nr 556371-1224

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) äger rum fredagen den 20 juni 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Bangatan 15 i Solna kommun.

Rätt att delta i stämman

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av bolaget förda aktieboken.

Anmälan om deltagande

Förutom den ovannämnda registreringen i aktieboken måste anmälan om deltagande göras till Horse Creek Entertainment AB (publ) senast fredagen den 13 juni 2014 kl. 17.00. Detta kan göras per brev under adress Horse Creek Entertainment AB (publ),  Bangatan 15, 171 63 Solna per e-mail på adress info@horsecreek.se.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast i samband med anmälan.

Aktieägare som önskar medföra biträde måste i sin anmälan lämna uppgift om antalet biträden, dock högst två.

Ärenden på stämman

1. Val av ordförande på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

8. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

9. Val av styrelse och revisorer

10. Styrelsen förslag till bemyndigande att genomföra nyemission enligt 13 kap 35 § aktiebolagslagen.

11. Övriga punkter
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

12. Stämmans avslutande

 

  1. Beslutsförslag

Aktieägare representerande mer än 50 % procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de, vad avser ärendena 1 tom 10, kommer att föreslå bolagsstämman att besluta:

 

  1. Att till ordförande vid stämman utse Charles Aperia.
  2. Att till revisor välja revisorn Richard Lindberg för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.
  3. Att justera branch och bolagsordningstillägg skall göras med att, bolaget skall samordna inköp och marknadsföring av hälsoprodukter och bedriva försäljning av hygieniska preparat, naturmedel och hälsokost, samt därmed förenlig verksamhet, SNI – 47291 Specialiserad handel med Hälsokost.
  4. Styrelsens för Horse Creek Entertainment AB (publ) förslag till bemyndigande enligt 13 kap 35 § aktiebolagslagen:

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2016 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en höjning av bolagets aktiekapital med högst 519 000 kr till sammanlagt 1.448.389,12 kr och en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 20.000.000 aktier. Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidtaga de smärre justeringar som kan visas erforderliga.

Solna i maj 2014

Horse Creek Entertainment AB (publ)
Styrelsen