Bolagsstämma i Horse Creek Entertainment AB (publ) 556371-1224

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) äger rum tisdagen den 30 juni 2018
kl. 09.00 på Armfeltsgatan 18, 115 34 i Stockholms kommun.

Rätt att delta i stämman

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av bolaget förda aktieboken.

Anmälan om deltagande

Förutom den ovannämnda registreringen i aktieboken måste anmälan om deltagande göras till Horse Creek Entertainment AB (publ) senast torsdagen den 23 juni  2020 kl. 17.00.
Detta kan göras per brev under adress Horse Creek Entertainment AB (publ), Postbox 451 91 -104 30 Stockholm, per e-mail på adress info@horsecreek.se.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast i samband med anmälan.

Aktieägare som önskar medföra biträde måste i sin anmälan lämna uppgift om antalet biträden, dock högst två.

Ärenden på stämman

1. Val av ordförande på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut

a.om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b.om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c.om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

8. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna, med 5 000,00 kr vardera, samt arvode till revisorerna löpande räkning.

9. Val av styrelse och revisorer

10. Styrelsen förslag till bemyndigande att genomföra nyemission enligt 13 kap 35 § aktiebolagslagen.

11. Övriga punkter
Besluta om och godkänna personal options program för styrelse ordförande Charles Aperia, samt VD Bo Hestrell och Ledamot Jan Boström, enligt följande.

Charles Aperia rätt att teckna 2 500 000 aktier till kurs 0,30 kr/aktie, före den 18 juni 2021

Jan Boström rätt att teckna 1 000 000 aktier till kurs 0,30 kr/aktie. Före den 18 juni 2021

Bo Hestrell rätt att teckna 500 000 aktier till kurs 0,30 kr aktie/före den 18 juni 2021

Besluta om godkänna personal options program för personal ei med styrelse befattning,

Peter Josef Ofner rätt att teckna 500 000 aktier till kurs 0,30 kr aktie/före en 18 juni 2021

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Aktieägare representerande mer än 50 % procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de, vad avser ärendena 1 tom 10, kommer att föreslå bolagsstämman att besluta om godkännande.

Att till ordförande vid stämman utse Charles Aperia.

Att välja revisor Patrik Löfving till nästa ordinarie årsstämma.

Styrelsens förslag till optionsprogram enligt ärende 11, bifalles.

Styrelsens för Horse Creek Entertainment AB (publ) förslag till bemyndigande enligt

13. kap 35 § aktiebolagslagen:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2021 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en höjning av bolagets aktiekapital med högst 3 192 023 kr, till sammanlagt  6 000 000 kr och en sammanlagd ökning av antalet aktier med 64 957 204 aktier till högst 150 000 000 aktier. Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidtaga de smärre justeringar som kan visas erforderliga.

Stockholm i juni 2020

Horse Creek Entertainment AB (publ)

Styrelsen