Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen i Horse Creek Entertainment AB ( publikt), 556371-1224, kallar härmed till extra bolagsstämma. 

Datum: 2016-10-27
Tid: 12:00
Plats: Bolagets kontor, Armfeltsgatan 18, 104 30 Stockholm 

Ärenden enligt dagordningen 

  1. Val av ordförande på stämman 
  2. Godkännande av dagordningen 
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
  4. Val av protokollförare på stämman 
  5. Val av justeringsman 
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
  7. Behandling av styrelsens förslag om nyemission, se bilaga 
  8. Ändring av bolagsordning avseende kallelse till stämma. Styrelsen förslår att sista meningen sista stycket §8 stryks. 
  9. Stämmans avslutande 

Horse Creek Entertainment AB ( publikt) Styrelsen